For info og tilmelding til
Cph ultra 100 og
Cph 6 hour run henvises til:
Jeg vil godt på ALOT´s vegne sige tak for en fantastisk dag.

Tak fordi i har været imødekommende over for de udfordringer vi har stået over for den sidste uge. Og tak for at I var med til at skabe et brag af en løbefest.
En særlig tak vil jeg dog rette til mine fantastiske klubkammerater som har ligget vandret for at få det til at lykkedes.
Jeg vil lige fremhæve et enkelt resultat, en ny dansk rekord på 6 timers løb:
Brian Arreborg Hansen (Sparta) løb 87,159 km

Charley Prødel
racedirector


Nyt om ruten/News about the run course


Info Cph 6 hour run 2014

Kære ultraløber

Så er der nyt om ruten  til Cph 6 hour run 2014 (6 timers løb / marathon)
lørdag d. 25. oktober kl. 10.00.

På grund af den massive regn og der af følgende oversvømmelse af løberuten er løbet flyttet.
Ny adresse er Albertslund stadion, Skallerne 1, 2620 Albertslund.

Vi stiller med samme setup som den oprindelige rute: Super depot, lagkage og varm kakao efter løbet, tæppe, kop og medalje til alle finishers. Der ud over er der bedre parkeringsmuligheder, mulighed for omklædning og bad på stadion samt adgang stadion cafe med sund mad.

Rute:
Distance: 2161 m. pr. omg. Ruten er DAF opmålt.

Ruten er tydeligt afmærket og der vil være vejvisere/hjælpere på ruten for at sikre jer et godt løb.Kortet kan ses i en zoom-bar version på:

Marathon: Marathon: 3 omgange på stadion + 19 omgange på ruten. I alt 22 chip registreringer. Marathon løberene starter 64 meter forskudt fra 6 timers løberene for af få nøjagtig DAF godkendt Marathon distance.

Nummerafhentning
Startnummer kan afhentes på løbsstedet fra kl. 8.00 – 9.30 på løbsdagen. Nummerudlevering er tydeligt anvist., men kom i god tid!

Tidstagning
Chip til tidstagning er i startnumrene. De må derfor ikke bøjes eller lign. Startnummer skal bæres synligt på forsiden af løberne under hele løbet.

Stafet hold løber med en chip i en depeche. Depechen skal bæres i hænderne og må kun overleveres til en ny løber i skiftezonen.

Når de 6 timer er gået, afblæses løbet med hornlyd. Løberne skal blive stående, der hvor de er på ruten. Hjælpere vil komme med tæpper og afmærke stedet, hvor løberen nåede til (hele omgange af 2161 m + x antal meter).

Depot
Der er depot for hver runde af ca. 2 km. Der vil være bl.a. vand, energidrik, salt-stick, div. slik og frugt.

Der er toiletter nær depotområdet.

Egen forplejning
Der er mulighed for at opstille egen forplejning i forbindelse med depotområdet.

Ankomst med bil:
Fra motorring 04 vælges frakørsel 4. Drej til højre ad Vestskovvej. Drej til højre i lyskrydset ad Herstedvestervej, kør lige gennem rundkørslen og drej til højre i lyskrydset ad skallerne. Parkering og stadion ligger for enden ad vejen.

Ankomst med offentlig transport:
Stå af Linie B mod Høje Taastrup på Albertslund station og fortsæt med bus 141 til ’Hyldespjældet, Storetorv’. Gå ca. 350 m ad Damgårdsvej, lige over i lyskrydset (mod vest) til stadion.

Løbets hjemmesideVi glæder os til at se dig!

Mvh.

Charley Prødel
ALOT, Albertslund Løb & Triathlon
English version:

Dear ultrarunner

News on the route to Cph 6 hour run in 2014 (6 hour race / marathon)
Saturday, 25. October at 10:00 a.m..

Because of the massive rain and following flooding of the run course, the course is moved.
The new address is Albertslund Stadion (stadium) Skallerne 1, 2620 Albertslund.

We stick to the same setup as the original route: Super depot, cake and hot chocolate after the race, carpet, cup and medal to all FINISHERS. Besides, there are better parking facilities, changing rooms and shower in the stadium as well as access the stadium cafe with healthy food.

Route:
Distance: 2161 m per. round. The route is DAF measured.

The route is clearly marked and there will be guides / helpers on the route to ensure you a good and smoth run.


Marathon: 3 laps at the stadium + 19 laps on the run course. A total of 22 chips records. Marathon runners start 64 meters displaced from 6 hours runners to achieve the DAF approved marathon distance.

Start number pickup
Start numbers can be picked up at the race site from. 8:00 am to 9:30 am on race day.
Number Extradition is clearly indicated but please be there early!

Timing
Chip timing is inside the start numbers. Therefore they must not be bent. Start numbers must be worn visibly at the front of the runners throughout the race.

Relay team runs with a chip in a baton. Baton must be worn in the hands and may be handed over to the next runner only in the transition zone.

When the 6 hours have passed, the race is called off with a loud sound (horn). The runners are to stop and to remain where they are on the route. Helpers will come with blankets and mark the spot where the runner stands (full turns  of 2161 m + x number of meters).

Depot /Aid stations
There is a depot for each round of app. 2km. There will be a wide selection of refreshments, inter alia, water, energy drink, salt sticks, candy and fruit.

Toilets will be available in the depot area.

Self-Catering
It is possible to provide self-catering accommodation in the depot area. You place it ypourself before starting.

Arriving by car:
From motorway ring 04 take exit 4 and turn right onto Vestskovvej. Turn right at the lights onto Herstedvestervej, go straight through the roundabout and turn right at the lights into Skallerne. Parking and stadium is at the end road.


Arrival by public transport:
Get off the S-line B towards Taastrup in Albertslund station and continue by bus 141 to 'Hyldespjældet, Store Torv. Go approximately 350 m along Damgårdsvej, straight over the traffic lights (to the west) to the stadium.

The race's website
http://www.cph-ultra.dk/


We look forward to seeing you!

Thanks,

Charley Prødel
ALOT, Albertslund Løb & Triathlon


Info Cph 6 hour run 2014

Kære ultraløber

Så er der få dage til Cph 6 hour run 2014 (6 timers løb / marathon) skydes i gang
lørdag d. 25. oktober kl. 10.00.

Ruten rundt om Tueholm sø er pt. ramt af delvise oversvømmelser. Vi arbejder lige nu med to muligheder: Enten trækker vandet sig tilbage i løbet af ugen og løbet afvikles som planlagt. Alternativt afvikles løbet på en anden rute.. Klubben vil give besked til alle deltagere senere på ugen.
Praktisk info:

Nummerafhentning
Startnummer kan afhentes på løbsstedet fra kl. 8.00 – 9.30 på løbsdagen.

Tidstagning
Chip til tidstagning er i startnumrene. De må derfor ikke bøjes eller lign. Startnummer skal bæres synligt på forsiden af løberne under hele løbet.

Stafet hold løber med en chip i en depeche. Depechen skal bæres i hænderne og må kun overleveres til en ny løber i skiftezonen.

Når de 6 timer er gået, afblæses løbet med hornlyd. Løberne skal blive stående, der hvor de er på ruten. Hjælpere vil komme med tæpper og afmærke stedet, hvor løberen nåede til (hele omgange af 2221 m + x antal meter).

Depot
Der er depot for hver runde af ca. 2 km. Der vil være bl.a. vand, energidrik, salt-stick, div. slik og frugt.

Der er toiletter nær depotområdet.

Egen forplejning
Der er mulighed for at opstille egen forplejning i forbindelse med depotområdet.

Musik
Da flere løber for at få officielle rekorder holder vi os til IAU´s regler, som bl.a. siger at man ikke må løbe med musik i ørene (betragtes som pace).

Resultatformidling
Der vil være opstillet en resultatskærm i depotet i målområdet – primært til løberne, hvor løberne kan se hvor langt de har løbet samt deres nuværende placering.

Der vil være en resultat-skærm/ PC, hvor tilskuere kan følge alle løbernes resultater under løbet, dvs. omgangstider, stillinger etc.

Diplomer vil kunne printes ud fra vores hjemmeside ca. en uge efter løbet.

Løbets hjemmeside

Yderligere information om endelig rute, ankomst til løbsstedet m.m., kommer senere i denne uge.


Vi glæder os til at se dig!

Mvh.

Charley Prødel
ALOT, Albertslund Løb & Triathlon


English version:

Information about the Cph 6 Hour Run 2014

Dear Ultra runner,

Only a few days to race day, so here is a little information on the race:

The route around the Tueholm lake is unfortunately partially flooded due to massive rain in the last week. We are currently working on two alternative options: Either the water will withdraw during the week and the course will be fine or the race will be on an new route in the area. The club will provide notification to all attendees later this week.

Practical information:

Start number pickup
Start numbers can be picked up at the race site from. 8:00 am to 9:30 am on race day.

Timing
Chip timing is inside the start numbers. Therefore they must not be bent. Start numbers must be worn visibly at the front of the runners throughout the race.

Relay team runs with a chip in a baton. Baton must be worn in the hands and may be handed over to the next runner only in the transition zone.

When the 6 hours have passed, the race is called off with a loud sound (horn). The runners are to stop and to remain where they are on the route. Helpers will come with blankets and mark the spot where the runner stands (full turns + x number of meters).

Depot /Aid stations
There is a depot for each round of app. 2km. There will be a wide selection of refreshments, inter alia, water, energy drink, salt sticks, candy and fruit.

Toilets will be available in the depot area.

Self-Catering
It is possible to provide self-catering accommodation in the depot area. You place it ypourself before starting.

Music
As several participiants run for an official record, we stick to the  IAU's standards, whichs says that runners must not run with music in the ears (considered pace).

Dissemination
There will be established a performance display in the depot in the target area - primarily for runners, the runners can see how far they have run and their current location.

There will be a performance monitor / PC, where fans can follow all the runners' performance during the race, ie lap times, positions, etc.

Diplomas can be printed from our website about a week after the race.

The race's website
http://www.cph-ultra.dk/

Further information about the final route, course description, arrival to the race location, etc., are coming later this week.


We look forward to seeing you!

Thanks,

Charley Prødel
ALOT, Albertslund Løb & Triathlon

Cph 6 hour run
"Distancer": 6 timers løb el. Marathon (DAF-opmålt)


Dato: Lørdag d. 25. oktober 2014


Sted: Rendsagervej 5


Start: kl. 10.00


Deltagergebyr 6 timers:
DKK 400,00 (+ administrationsgebyr DKK 10,00)


Deltagergebyr Marathon (Max. tid marathon: 6 timer):
DKK 300,00 (+ administrationsgebyr DKK 10,00)

Deltagergebyr stafethold:
Hold med 2 løbere, DKK 400,00 (+ administrationsgebyr DKK 10,00) 
Hold med 3 løbere, DKK 500,00 (+ administrationsgebyr DKK 10,00) 
Hold med 4 løbere, DKK 600,00 (+ administrationsgebyr DKK 10,00) 
Hold med 5 løbere, DKK 700,00 (+ administrationsgebyr DKK 10,00) 
Hold med 6 løbere, DKK 800,00 (+ administrationsgebyr DKK 10,00)


Eftertilmelding: Online fra d. 1. - 23. oktober samt på løbsdagen, mod et ekstragebyr på 100 kr.


Max. deltagerantal: 175 pers. individuel + 25 stafethold af max. 6 pers.


Rute: Rundt om Tueholm sø 2221 m. DAF-opmålt (let kuperet). Der bliver løber rundt MOD uret. Der løbes på asfalt hele vejen. Link til rute.


Forplejning: Væske: Energidrik, vand, cola, Red Bull og kakao. Spiseligt: Frugt, salte chip, slik, kage, SaltStick mm.


  • Alle der har tilmeldt sig 6-timers og løber mere end 42.195m (over 19 omg.) får en medalje.


  • Alle der er tilmeldt marathon og gennemføre får en medalje.


  • Alle deltagere får en unik kop samt plaid til at varme sig i efter løbet.


  • Diplomer kan printes eller downloades efter løbet

Afhentning af startnr. mm: På løbsdagen fra kl. 8.00 til 9.30


Der er to stk. baderum til rådighed. Så der vil være begrænset mulighed for bad og omklædning. Der er toiletter i stævneområdet.


Arrangør: ALOT


Kontakt personer:
Charley Prødel: ultracharley@gmail.com el. 21205514
 
Vinderne af 6 timers, mænd:
Nr.1 Thomas Steenberg
Nr.2 Frederik Bøjholm
Nr.3 Lars Nørregaard
 
Vinderne af 6 timers, kvinder:
Nr.1 Helga Bang
Nr.2 Maibritt Skovgaard Rodam Sørensen
Nr.3 Henriette Lisse
 
Vinderne af marathon

Nr.1 Mitzi Rønholt Larsen 03:36:24
Nr.2 Charlotte Poulsen 03:58:38

Nr.1 Lasse Wärme Mygind Hansen 03:07:48
Nr.2 Michael Zimmermann Nielsen 03:24:24


ALOT kids Stafethold drenge & piger


Tillykke til Michael Zimmermann med marathon nr. 100.
Han løb i tiden 03:24:24